SERVICES

"NOWADAYS, COMPANIES ARE STARTING TO MEASURE EFFECTIVENESS OF THEIR CUSTOMER SERVICE AND TRY TO UNDERSTAND WHAT THEY CAN DO TO IMPROVE IT”​

OUR SERVICES

FIELD FORMS

​CUSTOMER SATISFACTION

​MARKET RESEARCH

MYSTERY SHOPPING

MYSTERY SHOPPING

RETAIL AUDIT

RETAIL AUDIT

​TRAINING

FIELD FORMS
​CUSTOMER SATISFACTION
MARKET RESEARCH
TRAINING

Mystery Shopping

"Mystery Shopping เป็นการวัดที่ดีที่สุดว่า

ลูกค้าของคุณมีประสบการณ์การใช้บริการอย่างไรบ้าง"​

Mystery Shopping หรือ Secret Shopping คือ การส่งลูกค้าที่ไม่เปิดเผยตัวหรือ Mystery Shopper

ไปประเมินการให้บริการของพนักงาน พนักงานจะไม่ทราบว่าถูกตรวจ ดังนั้นข้อมูลที่ได้จะสะท้อนความเป็นจริง​

ประโยชน์ที่ได้จากการใช้บริการ MYSTERY SHOPPING​

เพิ่มฐานลูกค้าและรายได้​

เพิ่มฐานลูกค้าและรายได้​

เห็นสภาพการให้บริการจริงของพนักงาน

เห็นสภาพการให้บริการจริงของพนักงาน

รู้ระดับความพึงพอใจของลูกค้า

รู้ระดับความพึงพอใจของลูกค้า

อบรมพนักงานได้ตรงจุด​

อบรมพนักงานได้ตรงจุด​

รู้ภาพลักษณ์ของแบรนด์จากมุมมองลูกค้า

รู้ภาพลักษณ์ของแบรนด์จากมุมมองลูกค้า

COMPARE TO COMPETITORS

เปรียบเทียบระดับการให้บริการกับคู่แข่ง

Retail Audit

"เราช่วยให้คุณรู้ว่าพนักงานทำตามมาตรฐานและตามกฎเกณฑ์หรือไม่"

Retail Audit เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการประเมินตั้งแต่จุดแสดงสินค้า การใช้งานเครื่องมือทางการตลาด การปฏิบัติตามแนวทางของแฟรนไชส์ และการปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัท เช่น การรักษาความสะอาด หรือการใช้เอกสารสำคัญต่าง ๆ

Compliance Auditing

 

 • ตรวจการทำงานตามกฎระเบียบ
 • ตรวจการทำตามบทลงโทษเมื่อฝ่าฝืนกฎระเบียบ
 • ปกป้องบริษัทจากความประมาทของพนักงาน

Franchise Royalty Audit and Assurance Solutions

 

 • ตรวจประวัติการขายของแฟรนไซส์
 • ตรวจประวัติการขโมยของแฟรนไซส์
 • ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมแฟรนไซส์

Operational and Brand Standards Audits

 

 • ตรวจสอบภาพลักษณ์ของแบรนด์
 • ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • อบรมพนักงานขายได้อย่างเหมาะสม

Reveal Audits

 

 • กระตุ้นให้พนักงานขายทำงานอย่างตั้งใจ
 • ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการขาย
 • สนับสนุนพฤติกรรมที่ดีผ่านการให้รางวัลล่อใจ

Merchandising Audits

 

 • ตรวจสอบสินค้าในร้านและจุดขาย
 • ยืนยันราคาสินค้า
 • สังเกตการสาธิตสินค้า

Field Forms

"ระบบเก็บข้อมูลออนไลน์แบบ REAL-TIME"

เบื่อไหมที่ต้องใช้แบบฟอร์มบนกระดาษเก็บข้อมูลภาคสนามแล้วค่อยกรอกลงไฟล์เวิร์ดหรือเอ็กเซลอยู่ดี 
Field Forms ช่วยให้คุณกรอกข้อมูลภาคสนามได้ทันทีด้วยซอฟท์แวร์ของเรา เมื่อคุณกดส่ง ข้อมูลจะถูกจัดเก็บออนไลน์ให้คุณเปิดดูได้ตลาดเวลาเพียงเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

ลูกค้าใช้ FIELD FORMS เก็บข้อมูลเหล่านี้​

 • รายงานการเข้าเยี่ยมชมร้านค้า
 • การตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงาน
 • รายงานแจ้งเหตุการณ์
 • การตรวจสอบสินค้าภายในคลัง
 • การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามลำดับ
 • การตรวจสอบการทำงานในแต่ละวัน​

Customer Satisfaction

"THE FIRST STEP IN EXCEEDING YOUR

CUSTOMER'S EXPECTATIONS IS TO KNOW THOSE

EXPECTATIONS."

- ROY H. WILLIAMS, AUTHOR & FOUNDER OF THE WIZARD ACADEMY INSTITUTE.​

สิ่งที่ได้รับจากการทำ C-SAT​

นำผลลัพธ์ไปต่อยอดการสำรวจ / วิจัยอื่น ๆ ได้

นำผลลัพธ์ไปต่อยอดการสำรวจ / วิจัยอื่น ๆ ได้​

รักษาฐานลูกค้าเดิม / ป้องกันการเปลี่ยนบริการ​

รักษาฐานลูกค้าเดิม / ป้องกันการเปลี่ยนบริการ​

เพิ่มรายได้จากลูกค้าเดิม

เพิ่มรายได้จากลูกค้าเดิม

Market Research 

“การมีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นก้าวแรกของการวางแผน”

 • การศึกษาความต้องการของลูกค้า
 • การศึกษาการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมการซื้อ พฤติกรรมการบริโภค
 • การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ
 • แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์/การให้บริการ/การจัดจำหน่าย
 • การเปิดรับสื่อ ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาการสื่อสารการตลาด

Training 

“การอบรมช่วยพัฒนาความรู้และการปฏิบัติของพนักงาน”

 • เทคนิคการขายเพื่อเพิ่มยอดขายหน้าร้าน
 • การขายเพื่อพิชิตใจลูกค้า
 • ทักษะการเจรจาต่อรองสำหรับงานขาย
 • เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ
 • เทคนิคการพัฒนาและการขายสมัยใหม่

เราช่วยออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการขององค์กร และประเมินผลการอบรมเพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป

Online survey software that help you build your forms in mobile friendly style which helps you get better answer faster and gain actionable insight easily.​

Retail Audit is to collect data about brand’s products and outlets.​

We can gather:

 

 • Sales volume
 • Self Stock level
 • Backstock level
 • In-store displays and promotional materials
 • Competitor activities
 • Number of SKUs present or missing
 •  Inaccurate shelf tags
 • Pricing
 • Product damage
 • In-store location of products

The benetfits of Retail Audit is to ensure the compliance on product placement, pricing, and promotion and brands can measure their retail environment to able to improve effectively.​

We can help you collect :

 • Shop visit report
 • Employee performance report
 • Event report 
 • Inventory report 
 • Daily operations report
 • Work monitoring report

Customer Satisfaction หรือ C- SAT เป็นการสำรวจวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการนั้น ๆ “ในทันที” ทำให้ทราบว่าลูกค้าพึงพอใจในสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยเพียงใด รวมถึงมีลูกค้าที่ไม่พอใจในสินค้าหรือบริการของเราหรือไม่ จะได้ทำการปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ดีขึ้นก่อนที่ลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้สินค้าหรือบริการของคนอื่นแทน

 

การวัด “ความพึงพอใจของลูกค้า” สามารถวัดได้โดยการวิจัยร่วมกัน 3 แบบ คือ C-SAT, NPS และ CES และต้องนำมาเชื่อมโยงกับรายได้จากสินค้า/บริการ หากไม่รู้ความพึงพอใจของลูกค้าก็จะไม่สามารถทราบ Customer Lifetime Value และไม่สามารถเพิ่มยอดขายหรือทำการตัดสินใจที่สำคัญได้ 

Customer Satisfaction research consists of 3 types of research which are C-SAT, NPS and CES. These three should be used together otherwise we cannot be aware of the drivers behind the scores. All three research types help you gain “Customer Lifetime Value” information and can take action to improve key areas.​

 • Evaluate and analyze data using HS Brands proprietary software. 
 • Test and assess critical functions for your brand. 
 • Execute research of any size, anywhere in the world.

With HS Brands Market Research, you can:​

 • Introduction to Selling
 • Preparing to Sell 
 • Greeting and Building Rapport 
 • Uncovering Your Customer’s Needs  
 • Presentation and Motivating Buying Behavior  
 • Asking for the Order 
 • Overcoming Stalls and Objections 
 • Follow-Up and Building Referrals

We train Retail Selling Skills – The Top Check Selling System​

INCREASE CUSTOMER BASED

AND REVENUE

SEE HOW STAFF TREATS CUSTOMERS​

TRAIN STAFF EFFECTIVELY

LEARN CUSTOMERS’ SATISFACTION

KNOW CUSTOMER’S BRAND PERCEPTION

COMPARE TO COMPETITORS

 • ตรวจประวัติการขายของแฟรนไซส์
 • ตรวจประวัติการขโมยของแฟรนไซส์
 • ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมแฟรนไซส์

Franchise Royalty Audit and Assurance Solutions

HS BRANDS GLOBAL THAILAND

©2020 HS Brands Global | All Rights Reserved | Web Design by

Nevada PI License - P.I.L.B. #1182​

Corporate Office : 100 4th floor, 102 4th floor Krungthonburi Road, Banglampu Lang, Klongsan, Bangkok 10600

Sitemap

Web Design by​

©2020 HS Brands Global | All Rights Reserved

HS BRANDS GLOBAL THAILAND